พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ คุ้มครองและป้องกัน ... ก่อนถึงการแก้ไข
main menuintroductionOrganization ChartStructureOur StaffregurationProject
 

โครงการจิตสาธารณะ ธรรมในใจ ป่าสวยน้ำใส ต้านภัยสิ่งเสพติด
วันที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557
ณ วังมนัสรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 เมษายน 2557
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
และสถานปฏิบัติธรรม “แสงธรรมส่องชีวิต” จังหวัดนครราชสีมา