พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ คุ้มครองและป้องกัน ... ก่อนถึงการแก้ไข
main menuintroductionOrganization ChartStructureOur StaffregurationProject
 


นายโชติวิทย์               ธรรมสุจิตร       รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 

งานสำนักงานฝ่ายปกครอง

   
1. นางสาวดวงกมล เจียมเงิน หัวหน้างาน
2. นางสาวศิริวรรณ ไลภาพ กรรมการ
 

งานส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียนชาย/หญิง

1. นายคมสันต์ ไวฉลาด หัวหน้างานดูแลความประพฤตินักเรียนชาย ม.ต้น
2. นายพิชาคม โอเขียว กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา ฉายสุวรรณ หัวหน้างานดูแลความประพฤตินักเรียนหญิง ม.ต้น
4. นางนิรณี อุทโยชาติ กรรมการ
5. นายพงศกร ธรรมบุศย์ หัวหน้างานดูแลความประพฤตินักเรียนชาย ม.ปลาย
6. นางสุรางค์ วีรประเสริฐสุข หัวหน้างานดูแลความประพฤตินักเรียนหญิง ม.ปลาย
7. อาจารย์ประจำชั้น   กรรมการ
 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1. นายวรายุทธ สายทอง หัวหน้างาน
2. นายเชิด เจริญรัมย์ กรรมการ
3. หัวหน้าอาคาร   กรรมการ
4. อาจารย์ประจำชั้น   กรรมการ
 

งานสวัสดิภาพ

1. นายคมสันต์ ไวฉลาด หัวหน้างาน
2. นายพิชาคม โอเขียว กรรมการ
3. นายวชิระ สามกองาม กรรมการ