พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ คุ้มครองและป้องกัน ... ก่อนถึงการแก้ไข
main menuintroductionOrganization ChartStructureOur StaffregurationProject
 


ฝ่ายปกครอง
งานการปกครอง  เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรม  เพราะโดยธรรมชาติของสังคมนั้น ผู้คนไม่อาจประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจากการเรียนเก่งวิชาเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นคนดีด้วย  ดังนั้น ครูอาจารย์ทุกคนจึงมีหน้าที่ทั้งให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม โดยมีฝ่ายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำด้านนโยบายและบริหารจัดการงานปกครอง ทั้งที่เป็นการชี้นำให้ผู้เรียนทำความดีและการดูแลระแวดระวังป้องกันไว้ไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี ด้วยกระบวนวิธีที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ บนมาตรการที่เข้มแข็งซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ
ตามหลักยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ต่อไปนี้

ปรัชญา   จริยธรรม คือ คุณธรรมของคนดี
คุณธรรม  สภาพของคุณงามความดีที่ทุกคนพึงปฏิบัติ เฉกเช่นการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคนควรพึงกระทำ ประกอบกับ
การมีจริยธรรม  ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติในสิ่งที่ดี ดังนั้นหากบุคคลกระทำแต่คุณงามความดี ไม่ว่าจะทางกาย วาจา และใจ โดยทุกการกระทำเกิดขึ้นจากความมีสำนึกดี บุคคลนั้นจะเป็นมนุษย์ผู้ครอบครองความดีที่สมบูรณ์

คติพจน์   พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ คุ้มครองและป้องกัน...ก่อนถึงการแก้ไข
ปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมได้ หากได้รับการตรวจตรา พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกทั้งดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ บนพื้นฐานของความรัก ความเอาใจใส่อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์  :  เป็นศูนย์กลางให้ความคุ้มครองและปกป้องนักเรียนให้พ้นจากการกระทำความผิดด้วยระบบวิธีทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จิตวิทยา และจริยธรรม บนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรม เพื่อเสริมส่งสู่ความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้